From Pyrlandia

chien de montagne des pyrénées

Gabaston Boy


v novom domove (Slovensko)

Gabaston Boy from Pyrlandia